5/9/08

ANNEX AL REGLAMENT DE VETERANS


DURADA DELS PARTITS

Els partits es jugaran en dues parts de 25 minuts cadascuna, de temps seguit, i se suprimeix la norma de parar el cronòmetre els últims tres minuts del partit. El temps de joc serà cronometrat, única i exclusivament, pel Sr. Àrbitre de l’encontre, tenint la potestat de parar-lo quan ho consideri necessari.


ALINEACIONS

Podran alinear-se un total de DEU jugadors per partit, però es manté inexcusablement el principi d’un mínim de CINC jugadors amb el porter inclòs, per iniciar el mateix.


AJORNAMENTS

No es permetrà cap mena d’ajornament en el que no consti ja assenyalada la nova data del partit, que sempre haurà de ser inferior a 15 dies. Si no és així, es prendran les mesures sancionadores vers l’equip causant de l’ajornament, amb la pèrdua dels tres punts i així mateix imposant-li la sanció econòmica de 50 euros i el pagament dels drets d’arbitratge íntegres dels dos equips. Aquest punt 4 serà de rigorosa aplicació.


COMPROMÍS
Tots els equips inscrits estaran obligats a disputar totes les fases que regulin la competició. Qualsevol retirada d’un equip, en qualsevol fase de la competició, serà sancionada econòmicament amb 200 €.